داسې بريښي چې موږ نه شو کولای څه لپاره چې تاسو په لټه کوو. ښايي په لټه کې مرسته کولای شي.

en English
X